คณะผู้บริหาร รพ.หัวเฉียว

นายสุธี เกตุศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล

แพทย์หญิงเบญจมาศ วณีสอน
ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล

นางประภัสสร รุจิรากรสกุล
ผู้อำนวยการด้านบริหาร

นายแพทย์พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายเอกชัย วานิชกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสนับสนุนบริการ

นางอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด

นางนงลักษณ์ ใจบุญ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นายแพทย์เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นางสาวพวงพลอย หาญวีระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล 1

นางเพ็ญแข พรหมผลิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล 2

นางสุชาดา สร้อยสน
พยาบาลผู้จัดการผู้ป่วยนอก 1

นางสาวรุ่งนภา สง่าแสง
พยาบาลผู้จัดการผู้ป่วยนอก 2

นางวันทนา กษีรรัตน์
พยาบาลผู้จัดการสำนักงานประกันสังคม

นางสาวสุจินดา เปี่ยมน้ำทิพย์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน – บัญชี

นางสาวพิมพ์พรรณ วนวัฒนากุล
ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสนับสนุนบริการ

นางสาวศยามล จันทร์ขจร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ประวัติโรงพยาบาลหัวเฉียว   ชีวประวัติหลวงปู่ไต้ฮงหรือไต้ฮงกง   คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   คณะผู้บริหารโรงพยาบาล   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด