คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว | คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว
1.   นายกอบชัย  ซอโสตถิกุล
2.   นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์
3.   นายสุทัศน์  เตชะวิบูลย์
4.   ดร.สม  จาตุศรีพิทักษ์
5.   นายกำสิน  เสรฐภักดี
6.   นายสุธี  เกตุศิริ
7.   นพ.สามารถ  ตันอริยกุล
     

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว

1.   นายสุธี  เกตุศิริ
2.   แพทย์หญิงเบญจมาศ  วณีสอน
3.   นางประภัสสร  รุจิรากรสกุล
4.   นายแพทย์พงษ์สันติ์  ลี้สัมพันธ์
5.   น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ
6.   นายแพทย์กฤชวัชร  ลาภเจริญวงศา
7.   นายเอกชัย  วานิชกุล
8.   นางอรอานันท์  อนันต์ธนพัชร
9. นางสาวสมจิตร์  พูลสวัสดิ์
10. นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
11. นางเพ็ญแข   พรหมผลิน
12. นางนงลักษณ์  ใจบุญ
13. นางสาวณภัทร   ธนะพุฒินาท
14  นางสาวพวงพลอย   หาญวีระ

15. นางสุชาดา   สร้อยสน
16. นางสาวรุ่งนภา   สง่าแสง
17. นางวันทนา   กษีรรัตน์
18. นางสาวสุจินดา   เปี่ยมน้ำทิพย์
19. นางสาวพิมพ์พรรณ  วนวัฒนากุล
20. นางสาวศยามล  จันทร์ขจรประธานกรรมการบริหารฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล
ผู้อำนวยการด้านบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ
ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิศวกรรมการแพทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสนับสนุนบริการ
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
พยาบาลผู้จัดการประสานบริการ
พยาบาลผู้จัดการหอผู้ป่วยเฉพาะทาง
พยาบาลผู้จัดการงานวิชาการ
พยาบาลผู้จัดการหอผู้ป่วยใน
พยาบาลผู้จัดการผู้ป่วยนอก 1
พยาบาลผู้จัดการผู้ป่วยนอก 2
พยาบาลผู้จัดการสำนักงานประกันสังคม
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน – บัญชี
ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสนับสนุนบริการ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 บริการทางการแพทย์

  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ
  ศูนย์ฉุกเฉิน
  ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ศูนย์เบาหวาน
  ศูนย์รังสีวิทยา
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 160 สไลด์
  ศูนย์วินิจฉัยโรคและส่องกล้องทางอายุรกรรม
  คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  คลินิกเด็ก
  คลินิกโรคภูมิแพ้
  คลินิกวัคซีน
  คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกศัลยกรรม
  คลินิกตา
  คลินิก หู คอ จมูก
  คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  คลินิกผิวพรรณและความงาม
  คลินิกเด็กฟันสวย
  คลินิกรักษ์เท้า
  คลินิกรักษ์ตา
  คลินิกเต้านม
  คลินิกไซนัส
  คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน