ha โรงพยาบาลหัวเฉียว

 

                  
                   หัวเฉียว..โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อเดือนมีนาคม 2549

 

                   HA คืออะไร  / HA ย่อมาจากคำว่า Hospital Accreditation หมายถึง โรงพยาบาลที่ได้รับความน่าเชื่อถือได้รับการไว้วางใจ

                   โรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐาน HA คือ โรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีกระบวนการคุณภาพในองค์กร คือ เป็นโรงพยาบาลที่มี
                   การค้นหาปัญหา ค้นหาความต้องการ ค้นหาความเสี่ยง นำไปพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร


                   ผู้รับบริการได้อะไรจากโรงพยาบาลหัวเฉียวที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA

                   ผู้รับบริการได้ความมั่นใจว่าโรงพยาบาลหัวเฉียว จะให้การตรวจรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักวิชาการ และตามข้อกำหนดของ
                   มาตรฐานวิชาชีพเนื่องจากโรงพยาบาล


                   1. ให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การตรวจรักษามีการนำสถิติข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สถิติผลลัพธ์การดูแลรักษา

                       ไปใช้ในการจัดการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ เป็นระยะ เพื่อจะทำให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีขึ้น ตรงตามความต้องการและตรงตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด
                       ไว้มากยิ่งขึ้น
                   2. กำกับดูแลเพื่อไม่ให้มีการละเมิด ละเลยสิทธิของผู้รับบริการ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและสิทธิที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพ
                   3. ดูแลจัดการให้มียาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสำหรับให้บริการผู้ป่วยทุกประเภท
                   4. ดูแลจัดการให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสำหรับให้บริการ มีระบบตรวจสอบความเพียงพอ พร้อมใช้และระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
                       อย่างสม่ำเสมอ
                   5. ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการในสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ มีการจัดการแก้ไขเพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยมากขึ้น
                   6. สนับสนุนให้มีการประสานงานกับสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลได้รับบริการอย่างต่อเนื่องมีการติดตามปัญหาอุปสรรคการบริการ
                      ระหว่างสถานพยาบาลเพื่อนำไปปรับปรุงวิธีสื่อสารประสานงานเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น

                  
                   ตัวอย่างผลงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียว มีการพัฒนาเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีขึ้น เช่น

                     จัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยแต่ละโรคและการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ เพื่อดูแลผู้ป่วยในไอซียูโดยเฉพาะ
                     จัดเพิ่มแพทย์เวรประจำรับผิดชอบในช่วงที่แพทย์บางเวลากลับออกไปจากโรงพยาบาล
                     จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการ เช่น เตียงทำฟัน อุปกรณ์ทำฟันเครื่องช่วยหายใจ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ
                     พัฒนาระบบยา ทำให้ระยะเวลารอยาในผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลลดลง
                     พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้สะอาด เป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะมากขึ้น
                     เพิ่มลิฟต์ 4 ชั้น เพื่อให้สะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ
                     จัดหาสถานพยาบาลเอกชนเพิ่มเติมรองรับการส่งผู้ป่วยไปตรวจรักษาแทนที่จะรอส่งตรวจเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น
                     ให้บริการด่านหน้าแบบเบ็ดเสร็จเพื่อลดเวลารอคอย
                     กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในโครงการตรวจรักษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยหรือไม่
                       เป็นการปกป้องพิทักษ์สิทธิของผู้รับบริการ
                     ฯลฯ