เทคโนโลยีชั้นสูง..วินิจฉัยโรคด้วย 160 Slice
CT Scan
   ความสามารถอัจฉริยะของการตรวจ
วินิจฉัยด้วยเครื่องซีทีสแกน 160 สไลส์โรงพยาบาลหัวเฉียว ยุคใหม่ ได้พัฒนาการให้บริการรักษาพยาบาลและวินิจโรคโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุม
ทุกสาขาโรค และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัย ทำให้วิทยาศาสตร์การแพทย์ประสบความสำเร็จในการพัฒนา
เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง  ที่สามารถทำงานได้อย่างเป็นอัจฉริยะ ขณะนี้โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้นำ
เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 160 สไลส์ (160 Slice CT Scan) มาให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกายความสามารถอัจฉริยะที่ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย

หัวใจ เพียงแค่ 8 วินาที ก็สามารถถ่ายภาพหัวใจได้ทั้งหมดสามารถจับภาพเส้นเลือดหัวใจได้แม่นยำ ครบถ้วน จึงทำให้ผู้รับ
บริการใช้เวลากลั้นลมหายใจน้อยกว่า เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 16 สไลส์ (16 Slice CT Scan) ทำให้ได้ภาพ
ที่คมชัดกว่าช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือด แต่ยังไม่มีอาการแสดง
และกลุ่มที่มีอาการที่เตือนให้ต้องสงสัยถึงโรคหัวใจขาดเลือดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้สามารถทำการป้องกันและรักษา
ได้ทันเวลา

ตรวจหัวใจให้อะไรมากกว่าเรื่องหัวใจ การตรวจหัวใจเพียงครั้งเดียว ให้ข้อมูลสำคัญของอวัยวะถึง 3 ส่วน คือ หัวใจ
เส้นเลือด และปอด ซึ่งไม่สามารถให้ได้จากการสวนหัวใจจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในผู้ป่วยที่อาการเจ็บแน่นหน้าอกที่ไม่
สามารถแน่ใจว่าเกิดจากหลอดเลือดหัวใจ เพราะอาจเกิดจากเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองหรือการอุดกั้นในเส้นเลือดแดง
ของปอด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสภาวะที่ต้องการการรักษาอย่างรีบด่วน

สมอง สามารถช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของสมอง อาทิ ภาวะสมองขาดเลือด เลือดออกในสมอง เนื้องอกสมอง และ
อุบัติเหตุทางสมอง 

เส้นเลือด
สามารถตรวจระบบเส้นเลือดแดง – ดำ เพื่อหาการตีบตัน แตก หรือฉีกขาดในทุกส่วนของร่างกาย เช่น
    - เส้นเลือดของสมอง
    - เส้นเลือดของไต
    - เส้นเลือดของแขนและขา
    - เส้นเลือดในส่วนอื่นๆ

ศีรษะและคอ เพื่อตรวจหาความผิดปกติ และก้อนเนื้องอกในส่วนของลำคอ เช่น ก้อนของต่อมน้ำลาย ต่อมน้ำเหลือง

หู
เพื่อตรวจหาความผิดปกติต่าง ๆ รวมถึงเนื้องอกในหูชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก

ไซนัส
เพื่อตรวจหาความผิดปกติด้านโครงสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของ ภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรัง

ปอด
เพื่อตรวจหาเนื้อร้ายเริ่มต้นในปอด (Lung Nodule) ก่อนที่จะเติบโตไปเป็นมะเร็งระยะลุกลาม

ช่องท้อง
เพื่อตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง (Abdominal CT) เช่น
    - มะเร็งและเนื้องอกของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ ไต ต่อมหมวกไต ต่อมน้ำเหลือง
    - นิ่วถุงน้ำดี นิ่วในท่อน้ำดี นิ่วในไต

ลำไส้ใหญ่
เพื่อตรวจหาเนื้องอกระยะเริ่มต้น (Polyps) ในลำไส้ใหญ่โดยการตรวจ CT Coronography ก่อนที่เนื้องอก
ชนิดนี้จะเปลี่ยนสภาวะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่

กระดูก
เพื่อหาความผิดปกติของกระดูกในส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือตรวจการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พร้อมความสามารถ
ในการสร้างภาพ 3 มิติ ที่มีความละเอียดสูงเสมือนจริง เช่น
    - กระดูกสันหลัง
    - กระดูกข้อเท้า
    - กระดูกเชิงกราน
    - กระดูกมือและเท้า
    - กะโหลกศีรษะ
    - กระดูกซี่โครง
    - กระดูกส่วนอื่นๆ


ปริมาณแคลเซียมที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ “บอกความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ได้ด้วยเครื่องเอ็กเรย์
คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 160 สไลส์ โดยไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี”โดยปกติแล้วแคลเซียมที่จับผนังหลอดเลือดหัวใจจะเกิดมากในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว (Atherosclerosis)
เนื่องจากไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL) ที่จับผนังหลอดเลือดก่อให้เกิดหินปูน (Plaqu ) ซึ่งเป็นเหตุของการเกิดการตีบและ
อุดตันของเส้นเลือดตามมาได้  กล่าวคือ หากตรวจพบแคลเซียมสูงแสดงว่ามีการเกิด plaque มาก มีโอกาสการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบสูง เราจึงสามารถใช้ปริมาณแคลเซียมในการคาดคะเนโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้
โดยวัดปริมาณแคลเซียมออกมาเป็นแคลเซียมสกอร์ (Coronary Calcium Score)

เมื่อสามารถบอกถึงโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด และ
อาจต้องได้รับการตรวจอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น การตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะเดินบนสายพาน (Exercise Stress Test) หรือตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจโดยการฉีดสี ตามคำแนะนำของแพทย์

การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องซีทีสแกน 160
สไลดส์ 
(160 Slice CT Scan) คือประสิทธิภาพเหนือชั้น เพราะ
    - ไม่ต้องสวนหัวใจเพื่อฉีดสี ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากและมีค่าใช้จ่าย
       ในการตรวจสูง
    - ใช้ระยะเวลาตรวจที่รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง
    - ไม่จำเป็นต้องนอนพักในโรงพยาบาล  สามารถลุกขึ้นเดินและ
       ทำงานได้ตามปกติหลังการตรวจ
    - วินิจฉัยภาวะเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบในคนที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น กราฟหัวใจผิดปกติแต่ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก หรือมี
      อาการที่ไม่ชัดเจน
    - ตรวจเพื่อติดตามผลหลังการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจหรือขยายเส้นเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่ทำการ
    - สวนหัวใจ และใส่ขดลวดขยายเส้นเลือดหัวใจ (Stent)สามารถตรวจผู้ที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจแต่กำเนิด
     (Coronary Anomalies)

การเตรียมตัวและขอรับการตรวจซีทีสแกน 160 สไลส์
1. กรณีตรวจสุขภาพ ติดต่อที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวก เพราะ
    การตรวจบางประเภทต้องนัดพบแพทย์เฉพาะทางและต้องเตรียมตัว ก่อนการตรวจ
2. กรณีฉุกเฉิน สามารถตรวจได้ตลอดเวลา
3. กรณีแพทย์สั่งการตรวจมาจากนอกโรงพยาบาลสามารถติดต่อโดยตรงที่.. ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
4. หากแพ้ยาใดๆ หรือแพ้อาหารทะเล กรุณาแจ้งข้อมูลให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทราบด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 0-2223-1351
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 3473 , 3474
ศูนยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ต่อ 3104 , 3119


ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 บริการทางการแพทย์

  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ
  ศูนย์ฉุกเฉิน
  ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ศูนย์เบาหวาน
  ศูนย์รังสีวิทยา
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 160 สไลด์
  ศูนย์วินิจฉัยโรคและส่องกล้องทางอายุรกรรม
  คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  คลินิกเด็ก
  คลินิกโรคภูมิแพ้
  คลินิกวัคซีน
  คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกศัลยกรรม
  คลินิกตา
  คลินิก หู คอ จมูก
  คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  คลินิกผิวพรรณและความงาม
  คลินิกเด็กฟันสวย
  คลินิกรักษ์เท้า
  คลินิกรักษ์ตา
  คลินิกเต้านม
  คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน