ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพ โดยมีการจัดชุดตรวจสุขภาพที่หลากหลาย
ให้ผู้รับบริการเลือกได้ตามความเหมาะสมได้แก่
-  การตรวจสุขภาพประจำปี 
-  การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือเข้าเรียนหนังสือ
-  บริการตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ   ทั้งในและนอกสถานที่

แพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

1. น.พ.ประวิทย์   อารยเมศานนท์

เวลาทำการ :
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 ต่อ 3473 , 3474

ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน