โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (Emergency Medical Technician : EMT)


  สมัครออนไลน์อบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)

โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยทุกเศรษฐานะ อีกทั้งเป็นองค์กรการฝึกอบรมที่รับรองโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ให้แก่บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้มีโอกาสรอดชีวิต ไม่เกิดความพิการหรือภาวะแทรกซ้อนจากการช่วยเหลือที่ไม่ถูกหลักการได้ 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
 3. เพื่อยกระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
เนื้อหาการฝึกอบรม
 1. ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
 2. การดูแลระบบหายใจ
 3. การประเมินสถานการณ์และประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน
 4. การช่วยฟื้นคืนชีพ<
 5. การดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉิน
 6. การดูแลเบื้องต้นในผู้บาดเจ็บ
 7. ทารกและเด็ก
 8. การเคลื่อนย้ายและการลำเลียง
 9. การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
 10. ปฏิบัติการฉุกเฉิน
รูปแบบการฝึกอบรม
 1. การบรรยาย
 2. การศึกษาวีดีทัศน์
 3. การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ
 4. การฝึกสถานการณ์จำลอง
 5. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 6. ฝึกประสบการณ์
 7. การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม
 8. Objective structured clinical examination (OSEC)
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมภาคทฤษฏีและฝึกภาคปฏิบัติ
 1. ภาคทฤษฎี 115 ชั่วโมง
 2. ฝึกภาคปฏิบัติ 29 ทักษะ
 3. เก็บประสบการณ์ภาคสนาม 10 ครั้ง
วิทยากร
 1. วิทยากรภายใน โรงพยาบาลหัวเฉียว ประกอบด้วย
  • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • พยาบาลวิชาชีพ / นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 2. วิทยากรภายนอกจากภาครัฐบาล
  • ศูนย์เอราวัณ
  • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • โรงพยาบาลตำรวจ
  • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันยื่นใบสมัครเข้าอบรม
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อวิชาชีพ และสถาบันฝึกอบรม (ในระหว่างการอบรมมีเหตุอันใดที่นำมาซึ่งข้อกำหนดดังกล่าว โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิเพิกถอนสิทธิในการอบรม)
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกร้ายแรงที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของผู้ปฏิบัติการ
 5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
 6. ไม่เป็นโรคเรื้อรังที่มีผลต่อการอบรม และการปฏิบัติงาน (ทั้งนี้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดฝึกอบรมฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นผู้พิจารณา)
 7. ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนประกาศนียบัตรในประเภทและระดับอื่น
 9. ระดับการศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และได้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ตามที่ อศป.กำหนดไม่น้อยกว่า 3 ปี
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ใบ
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว (พื้นภาพสีขาวหรือสีน้ำเงินเท่านั้น และเป็นรูปภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินจากต้นสังกัด จำนวน 1 ฉบับ
จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน สถานที่ฝึก/แหล่งฝึกปฏิบัติ
 1. ฝึกทักษะ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว
 2. ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ณ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิที่ อศป. รับรอง
การประเมินผล
 1. ประเมินผลการสอบภาคทฤษฎีผ่าน 80%
 2. ประเมินผลการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ 29 ทักษะ
 3. มีชั่วโมงการอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 90%
 4. ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จำนวน 10 ครั้ง
ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร
 1. วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2563
 2. สมัครได้ด้วยตนเองหรือติดต่อสอบถาม คุณยศ รุ้งมณีรัตน์, คุณชนม์นิภา ชาญชัยเจริญกุล แผนกฝึกอบรมและพัฒนา โรงพยาบาลหัวเฉียว โทรศัพท์ : 0-2223-1351 ต่อ 5416

  สมัครออนไลน์อบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2563
สอบข้อเขียน
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม
 • วันที่ 14 มกราคม 2564
กำหนดการในการฝึกอบรม
 • ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 24 มีนาคม 2564 (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2564
อัตราค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียน 8,500 บาท
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย ชื่อบัญชี โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขที่บัญชี 057-210202-9
หมายเหตุ : ผู้ชำระค่าลงทะเบียนคือผู้ที่โรงพยาบาลฯ ประกาศว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการชำระค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการชำระเงิน
 • ระหว่างวันที่ 15 – 29 มกราคม 2564
 • ส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
 • ส่งหลักฐานทาง Fax : 0–2223–1250 หรือ E-Mail : sujinda@hc-hospital.com
 • สอบถามการชำระเงินโทรศัพท์ : 0–2223–1351 ต่อ 5643 ที่คุณนลิญา บริสุทธิ์
ดูประกาศรายชื่อได้ที่
 • Website : www.hc-hospital.com
 • Facebook : HuachiewHospital
 • Facebook : ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ – ป่อเต็กตึ๊ง

  สมัครออนไลน์อบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง
Emergency Medical Service

ชั้น 1 อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3111,
โทรศัพท์. 0-2223-1774


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด