ร่วมงานกับ รพ.หัวเฉียว

สมัครงาน, หางาน, โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอต้อนรับท่านสู่...โรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ เรามีความต้องการแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจิตใจที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา..โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งเพื่อรองรับการขยายงาน

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนโยบายการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่

 1. คุณภาพการรักษาพยาบาล โดยให้มีมาตรฐานและมีความทันสมัยสามารถรักษาโรคซับซ้อนได้
 2. การมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
 3. ความโปร่งใสในการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นการตรวจรักษาตามความจำเป็นของผู้ป่วย
 4. มีความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและครอบครัว
 5. กำหนดอัตราค่าบริการสมเหตุสมผล

โรงพยาบาลหัวเฉียว มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำรายได้มาพัฒนาทางการแพทย์ ทั้งด้านเครื่องมือการแพทย์ ด้านความรู้และทักษะของบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และมีโครงการเพื่อสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อาทิ โครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ และช่วยเหลือค่าฟอกไต โครงการอบรมให้ความรู้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และโครงการให้ทุนการศึกษาและมีงานทำในกลุ่มนักเรียนยากจน เช่น ทุนพยาบาล เป็นต้น

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาและพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วย อย่างใกล้ชิดโดยมีเป้าหมายคือการให้การดูรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยเสมือนเป็นญาติสนิท

พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค และให้การรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องผู้ป่วยให้เลือกหลายประเภท โดยจัดให้เป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย

โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นโรงพยาบาลชั้นนำขนาด 380 เตียง ที่มิได้มุ่งแสวงหาผล กำไร (Non-Profit) ซึ่งเปิดให้บริการรักษาพยาบาลทุกสาขาการแพทย์ มานานกว่า 70 ปี เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา..

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน
 1. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีละ 15 วัน
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 8 วัน และ 12 วัน
 3. ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
 4. สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 6. ประกันสังคม
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. หอพัก (อยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาล)
 9. ชุดเครื่องแบบ
 10. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
 11. สวัสดิการเยี่ยมไข้
 12. ส่วนลดคูปองอาหาร
 13. สหกรณ์ออมทรัพย์
 14. โครงการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ
 15. สวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุ 60 ปี
 16. มอบโล่เกียรติคุณและทองคำ
 17. ห้องสมุด
 18. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 19. กิจกรรมและงานรื่นเริงประจำปี เช่น งานกีฬาสี งานปีใหม่

ปัจจุบันโรงพยาบาลหัวเฉียว มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ เรามีความต้องการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีจิตใจที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม


ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครประจำเดือน กรกฎาคม 2564
รับสมัครแพทย์ประจำหลายอัตรา ดังนี้
รับสมัครพยาบาล และบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้ออย่างน้อย 10 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการและควบคุมดูแลการทำให้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ
 • นำเสนอและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพของการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงาน
 • ประสานความร่วมมือกับทีมงานพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลเพื่อการบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน สาขาโรคติดเชื้อใน รพ. หรือปริญญาโท สาขาการพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • ทักษะในการคำนวณ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • ตรวจสอบคุณภาพ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เช่น อาหาร น้ำ อากาศ เครื่องมือเครื่องใช้ น้ำยาทำลายเชื้อ
 • ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ การใช้ยาต้านจุลชีพ กระบวนการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ การกำจัดขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษา เช่น การวางนโยบาย การทำคู่มือปฏิบัติงาน การแยกผู้ป่วย เป็นต้น
 • เข้าร่วมเป็นกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และกรรมการของทีมนำระบบต่างๆ เช่น ความเสี่ยง สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทีมนำทางคลินิก เป็นต้น
 • ให้การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอน บรรยาย จัดทำคู่มือหรือสื่อการสอน
 • เข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษตามนโยบายของโรงพยาบาล เช่น สร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมสันทนาการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารงานโรงพยาบาล
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • ความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
 • ความรู้เรื่องมาตรฐานทางโรงพยาบาล
 • มีความรู้เรื่องระบบเอกสารคุณภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • นำนโยบายจากทีมนำบริหารและทีมนำระบบต่างๆ สื่อสารลงสู่ผู้ปฏิบัติ
 • กระตุ้นหน่วยงานและทีมต่างๆ ได้รู้จักตัวเอง ชี้แนะ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน และให้กำลังใจ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานและทีมนำระดับกลางในการประเมินตนเองและการทำหน้าที่ของทีมพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ
 • เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพให้กับหน่วยงาน และทีมพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาล
 • วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและทีมพัฒนาคุณภาพต่างๆ
 • จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในงานปกติประจำ
 • ศึกษา คัดเลือก พัฒนา เทคนิคการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ และนำไปส่งเสริมให้มีการใช้อย่างเหมาะสม
 • ควบคุม ดูแล ระบบเอกสารคุณภาพของโรงพยาบาล
 • ประสานงานด้านโรงพยาบาลกลุ่ม Non-Profit สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และ External Team ต่าง ๆ เมื่อมีการเยี่ยมสำรวจมาตรฐาน
 • ค้นหา ติดตาม และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลินิก โดยเฉพาะด้านอายุรกรรม-ศัลยกรรม
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานความเสี่ยงเชิงรุกให้เป็นไปตาม Action Plan
 • ประสานงานการจัดทำ Risk Profile ระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล
 • ประสานงานในการทำกิจกรรมคุณภาพอันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
 • ติดตามสถิติและแนวโน้มเกี่ยวกับความถี่และความรุนแรงของอุบัติการณ์ในโรงพยาบาล
 • รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์เชิงลึกและกระจายข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
 • ติดตามรายงานอุบัติการณ์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
 • ติดต่อประสานงานกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
 • ประสานงานในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเขียนรายงานอุบัติการณ์และงานบริหารความเสี่ยง
 • รักษาความลับของข้อมูลซึ่งได้มาระหว่างการทบทวน
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการโรงพยาบาล เลขานุการทางการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บันทึกข้อมูลสถิติ Occurrence Report ในระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดทำสถิติความถี่และความรุนแรงของ Occurrence Report ประจำเดือน
 • บันทึกข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้เขียนรายงานทราบผลการดำเนินการประจำเดือน
 • จัดทำสถิติสรุปรายงาน Occurrence Report ประจำเดือน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ
 • จัดทำสถิติและแนวโน้มของอุบัติการณ์ เพื่อให้พยาบาลประสานงานความเสี่ยงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
 • จัดทำสถิติเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยง
 • รักษาความลับของข้อมูล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะเรื่องการพูดในที่ชุมชน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรม เพื่อประกอบการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา ขอบเขตของการฝึกอบรม และติดต่อวิทยากรในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในโรงพยาบาลตามแผนที่กำหนด
 • ประสานงานส่งพนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานภายนอกโรงพยาบาล
 • ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงาน ทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในและหลักสูตรที่ส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกโรงพยาบาล
 • บันทึกและจัดทำรายงานข้อมูลการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานของพนักงาน
 • ทำสัญญาผูกพันตามเงื่อนไขสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงานของพนักงาน
 • ทำรายงานหลักสูตรและสรุปผลการฝึกอบบรมพนักงาน ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
 • ควบคุมกำกับการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนและนักศึกษาฝึกงาน
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ที่ขอเข้ามาเก็บข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยหรือรายงาน
 • ให้บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลและตรวจสอบการมาปฏิบัติงานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานการใช้สวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
 • ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกกับพนักงาน เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ให้คำปรึกษากับพนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับการทำงาน
 • ดำเนินการและทำรายงานผลสรุปการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ควบคุมดูแลและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
 • จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
 • ดูแลความเรียบร้อยและรักษาระเบียบวินัยในหมู่พนักงาน
 • รับและรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนและการเสนอแนะความคิดเห็นของพนักงาน
 • ดูแลจัดการเรื่องหอพักของทางโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
 • มีสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คุณสมบัติ
 • อายุ 18 - 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน สามารถอ่านชื่อยาภาษาอังกฤษได้
 • สามารถพิมพ์งานภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เป็นผู้ช่วยเภสัชกรในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล
 • ดูแลและควบคุมคุณภาพยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิตู้เย็น ความชื้น
 • ปฏิบัติงานในระบบงานจ่ายยาผู้ป่วยใน ในขั้นตอนการจัด เก็บและจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
 • รวบรวมใบสั่งยาประจำวัน แยกเก็บสถิติข้อมูลความคลาดเคลื่อนในแต่ละเดือน
 • รวบรวมใบสั่งยาของผู้ป่วยที่มีการขออนุมัติ และติดตามการอนุมัติ
 • ส่งยาแก่หอผู้ป่วย และเดินเอกสาร
 • ตรวจสอบความสะอาด พร้อมใช้ของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และรายงานต่อผู้รับผิดชอบ เมื่อเกิดปัญหาหรือไม่พอเพียง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
 • มีสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมผู้ป่วยในห้องตรวจให้พร้อมสำหรับการรับการรักษา
 • ช่วยงานทันตแพทย์ในขณะที่ให้การรักษาผู้ป่วยในห้องตรวจ เช่น ส่งเครื่องมือ ช่วยแพทย์เอ็กซเรย์ เทปูนพิมพ์ปาก เป็นต้น
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและชุดทำฟันให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • นำอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมไปดำเนินการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • รับนัดผู้ป่วยที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาด้านทันตกรรม
 • โทรศัพท์นัดผู้ป่วยล่วงหน้าและจัดลำดับการเข้าพบแพทย์
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและส่งต่อในการรับบริการตามแผนการรักษาต่อไป
 • อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เอง
 • สอนทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • พิมพ์งาน รับและส่งเอกสารภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสถิติต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นต้น
 • เบิก-รับพัสดุ และควบคุมดูแลให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งาน
 • แจ้งซ่อมและติดตามอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ภายในหน่วยงาน พร้อมทำรายงานสรุป
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) 1 ปี หรือหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (NA) 6 เดือน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ช่วยนักกายภาพบำบัดในการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางกายภาพบำบัด
 • เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการรักษาทางกายภาพบำบัด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยในระหว่างที่รับการรักษา
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโภชนวิทยา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำหนดและวางแผนการบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล
 • เฝ้าระวังด้านโภชนาการ คัดกรอง ติดตาม และประเมินภาวะโภชนาการ
 • ติดตามความก้าวหน้าในด้านโภชนพันธุศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ค้นคว้าทดลองและพัฒนาสูตรอาหารซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ
 • ดูแลโภชนาการผู้ป่วยและจัดรายการอาหารสุขภาพ
 • ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วยในเรื่องโภชนาการและอาหารบำบัดโรค
 • ทำงานร่วมกับทีมแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการรักษาฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยในเรื่องอาหาร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่ส่งมาจากหน่วยงานมาเก็บไว้ที่ห้องศพ
 • ฉีดยารักษาสภาพศพตามใบแจ้งความจำนงขอฉีดยาศพที่หอผู้ป่วยออกให้ และญาติผู้เสียชีวิตได้ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว
 • อนุญาตให้นำศพออกจากโรงพยาบาล เมื่อญาติผู้เสียชีวิตแสดงเอกสารใบมรณบัตรและใบเสร็จจ่ายเงิน
 • อำนวยความสะดวกกับญาติผู้เสียชีวิตในการเคลื่อนย้ายศพ
 • ดูแลรักษาพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อย
 • ตรวจเช็คและเบิกของใช้ภายในห้องศพ
 • กรณีที่ไม่มีศพ เจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยงานที่ห้องพยาธิวิทยา เช่น รับ Specimen, ย้อม Slide ด้าน Cytology, จัดเก็บเอกสาร เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดเก็บและค้นหาเวชระเบียนจากตู้เก็บแฟ้มเวชระเบียน
 • ดูแลรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยให้พร้อมใช้ตลอดเวลามิให้สูญหาย
 • ติดต่อประสานงานการใช้แฟ้มเวชระเบียนกับหน่วยงานต่างๆ
 • จัดทำและตรวจสอบเอกสารที่เก็บไว้ในแฟ้มเวชระเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • ติดตามแบบบันทึกของแพทย์และพยาบาลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
 • บันทึกข้อมูลเวชระเบียนลงในระบบคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไปหรือรถสาธารณะ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT-B 115 ชม.)
 • ผ่านการทดสอบเจ้าหน้าที่กู้ชีพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ขับรถพยาบาลรับ-ส่งผู้เจ็บป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
 • ตรวจสอบสภาพรถพยาบาลให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งาน และซ่อมบำรุงรักษารถพยาบาลเบื้องต้น
 • ดูแลและทำความสะอาดรถพยาบาลก่อนและหลังปฏิบัติงาน
 • ประสานงานทางวิทยุสื่อสารขณะออกปฏิบัติงาน
 • ช่วยทีมงานในการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน-อังกฤษ หรือภาษาจีน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้มารับบริการที่เป็นชาวจีนและ ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ต้อนรับ ลงทะเบียนผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
 • ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในเบื้องต้น
 • แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน - อังกฤษ หรือ แปลภาษาจีน - อังกฤษ เป็นภาษาไทย
 • สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหาร อย่างน้อย 5 ปี ในด้านการบริหารอาคาร หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถบริหารสัญญาจ้างต่างๆ
 • มีภาวะผู้นำและทักษะการบริหารทีมงาน
 • มีทักษะในการประสานงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยและสวัสดิภาพแก่ผู้ใช้อาคาร
 • บริหารจัดการและดูแลงานด้านความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและจัดให้มีสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
 • จัดเตรียมและเสนองบประมาณในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านอาคารสถานที่
 • บริหารจัดการและกำกับดูแลการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
 • ควบคุมและติดตามงานบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ ของอาคาร เช่น งานซักรีด กำจัดแมลง ฯลฯ
 • ควบคุมและติดตามงานให้เช่าพื้นที่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อกิจกรรมอื่นๆ เช่น ร้านค้าประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ
 • กำกับดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานรูปแบบต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการให้มีบุคลากรเพียงพอในการให้บริการ
 • ประชุมชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์หรือการบริการลูกค้า อย่างน้อย 8 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานด้านการลงทะเบียน
 • ควบคุมดูแลการรับจองห้องพักผู้ป่วย ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้ป่วย
 • บริหารจัดการงานด้านการให้บริการลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้าของโรงพยาบาล
 • ควบคุมดูแลการให้บริการลูกค้า ตอบข้อซักถามและการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนงานและกำกับดูแลการให้บริการต่อโทรศัพท์ การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม
 • ดูแลการตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • จัดทำเป้าหมาย แผนปฏิบัติงานและงบประมาณของหน่วยงาน
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับและลงทะเบียนผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่
 • คัดกรองและจำแนกผู้ป่วยตามอาการและตามสิทธิของผู้ป่วย
 • ตรวจสอบการใช้สิทธิของผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้น
 • เยี่ยมผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยพิเศษและหอผู้ป่วยหลังคลอด เพื่อสร้างความสัมพันธภาพอันดี
 • รับสั่งจองโล่สูติบัตร
 • รับสำรองที่นั่งในการจัดงานสัมมนาของโรงพยาบาล
 • รับทำบัตรสมาชิกโรงพยาบาลหัวเฉียว
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลและการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับจองห้องพักผู้ป่วยใน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
 • รับแจ้งเกิดและแจ้งตายจากหอผู้ป่วย
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
 • ตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล
 • ความรู้เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์และการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับและโอนสายให้แก่ผู้รับบริการ
 • ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • ประกาศเสียงตามสาย เช่น ประกาศตามแพทย์และบุคลากร ประกาศฉุกเฉิน ประกาศแจ้งข่าวสารหรือบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล เป็นต้น
 • บริการติดต่อโทรศัพท์สายนอกให้กับผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล เช่น ติดต่อแพทย์ ญาติผู้ป่วยและโทรศัพท์ทางไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
 • เปิด-ปิด สวิตซ์โทรศัพท์ห้องผู้ป่วยพิเศษ
 • ประสานงานแจ้งเหตุ เมื่อมีเหตุผิดปกติ มีสัญญาณแจ้งเตือนจากระบบเครื่องอินเตอร์คอมและตู้
 • สัญญาณแจ้งเหตุ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุชนิดต่าง ๆ ได้แก่ Cache , SQL
 • มีความรู้ทางด้านเว็บเทคโนโลยีและโปรแกรมบนระบบเว็บด้วยภาษา PHP,ASP,JAVA หรือภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 1 ภาษา
 • สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม หรือ จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น Crystal Report, VB
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประมวลผลฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ ERP โรงพยาบาล เพื่อพัฒนาและจัดการทำข้อมูลสารสนเทศรายงานต่างๆ
 • พัฒนา ปรับปรุงและติดตั้งโปรแกรมระบบ ERP (Microsoft Navision) ของโรงพยาบาล
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ของโปรแกรมระบบ ERP (Microsoft Navision) ของโรงพยาบาล
 • ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม และฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือภาษาจีน
 • มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางการแพทย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 • หัก/นำส่งรายการผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทำรายงานสถิติข้อค่าตอบแทนนำเสนอผู้บริหารฒ
 • แก้ไขปัญหาและอุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือภาษาจีน
 • มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางการแพทย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • คิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน แจ้งยอดค่าใช้จ่ายและติดตามทวงถามค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 • ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 • อธิบายและชี้แจงค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเรียกเก็บให้ผู้ป่วยทราบ
 • ทวงถามค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยในกรณีที่พบความผิดพลาดในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
 • ประสานงานในเรื่องค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล เช่น บริษัทคู่สัญญา มูลนิธิฯ เป็นต้น
 • ประเมินราคาผ่าตัดและประเมินราคาผู้ป่วย Refer
 • เป็นศูนย์กลางในการเบิก Film X-ray ของบริษัทคู่สัญญา (ประชาชื่นอิมเมจจิ้ง)
 • สรุปรายได้รายวัน เก็บรวบรวมเอกสารและสรุปรายงานส่งแผนกบัญชี
 • รับฝากทรัพย์สินผู้ป่วย
 • รับบริจาคเงินทั้งภายในและนอกสถานที่
 • ตรวจนับและนำส่งเงินจากตู้รับบริจาคและโทรศัพท์สาธารณะเข้าโรงพยาบาล
 • รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าบัตรพนักงาน ค่าชุดฟอร์มพนักงาน เป็นต้น
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตลาดในโรงพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหาร หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลและการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนงานด้านการตลาดให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาล
 • บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานภายในหน่วยงาน
 • จัดหารายชื่อลูกค้าและวางแผนการเข้าพบลูกค้าให้กับทีมงาน
 • พบลูกค้ากลุ่มสถานประกอบการ เพื่อเสนอบริการของโรงพยาบาลและจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงการบริการ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี บริการรักษาพยาบาล เป็นต้น
 • จัดบริการตรวจสุขภาพกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 • จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลตามแผนงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
 • สรุปรายงานผลงานแผนกการตลาดภาพรวม เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลและการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • พบลูกค้ากลุ่มสถานประกอบการ เพื่อเสนอบริการของโรงพยาบาลและจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง การบริการ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี บริการรักษาพยาบาล เป็นต้น
 • จัดบริการตรวจสุขภาพกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 • จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลตามแผนงานของฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด
 • จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายใน
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม ออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์/นิเทศศิลป์/ออกแบบ Graphic Design
 • อายุ 22 - 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ผ่านงานทางด้าน Graphic Design มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านงานทางด้านการถ่ายภาพ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ออกแบบสื่อ Social Media เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ออกแบบจัดทำป้ายต่างๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานทางด้านการถ่ายภาพนิ่ง เพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไปหรือรถสาธารณะ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไปหรือรถสาธารณะ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวส.,ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ,
 • อายุ 18 - 35 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
 • ควบคุมทดสอบและซ่อมบำรุงระบบความปลอดภัย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี , วุฒิม.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี , วุฒิม.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • สามารถทำอาหารไทย - จีน – ฝรั่ง
 • หน้าที่ดูแลอาหารให้แก่ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในความควบคุมของนักกำหนดอาหาร
 • ประกอบอาหารตามที่ญาติผู้ป่วยต้องการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่บวกับหลักสุขาภิบาลเบื้องต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เก็บถาดอาหารสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
 • เก็บอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ ที่ใช้งานประกอบอาหาร
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ ที่ใช้งานในผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และ ในการประกอบอาหาร
 • ทำความสะอาดจุดงาน ที่ใช้งานในการทำความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 48 ปี
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 • ค่าจ้าง 508.-บาท/วัน (รายได้ 12,000 -15,000.- บาท)
 • เบี้ยขยัน 400 - 500 ต่อเดือน และ เงินพิเศษ 2,000 บาท
 • ทำงาน 12 ชม./วัน
 • มีชุดฟอร์มให้
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ม.6 และ ปวช.
 • ทำงาน 8 ชม./วัน
 • รายได้ขั้นต่ำ 10,500.- บาท ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา
 • ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
 • (ทำงานครบ 4 เดือน จะได้รับพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ)

หลักฐานการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

สมัครงานด้วยตัวเองหรือทางจดหมาย หรือ E-mail address : recruit@hc-hospital.com ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 (อาคารบริการใหม่) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5410, 5411

ที่อยู่ 665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 รถประจำทางที่ผ่าน 15 ,47, 48, 204, ปอ.204, ปอ.508,

Link สมัครงานสำหรับแพทย์ : https://forms.gle/YDU9AGUkNmDzT8rR9
Link สมัครงาน : https://goo.gl/forms/FUPLfmkra6AjZNh82

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด