ภาพข่าวกิจกรรมบรรยายธรรมะโอสถเพื่อยกระดับจิตใจ

พระครูสังฆกิจพิมล (ขวา)
จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ บรรยายธรรมเรื่อง “น้ำใสใจจริง... ยิ่งให้ยิ่งได้”
ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต  โดยมีพระครูสาราณียคุณ (ซ้าย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และคุณสุธี เกตุศิริ
(ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี

 

...............................................................................................................................................................พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9
คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนั่ง : กลาง) ประธานกรรมการบริหาร  โรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นประธานใน พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 
จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว-
เฉลิมพระเกียรติ และได้ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติจากโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลอื่นๆ จำนวน 104 คน ได้แก่
นักศึกษาจากโรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล  โรงพยาบาลลาดพร้าว
โรงพยาบาลไทยนครินทร์  โรงพยาบาลสิรินธร  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น  โรงพยาบาลจุฬารัตน์
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ
ร่วมถ่ายภาพ

 
 
 
...............................................................................................................................................................


ทัวร์ห้องคลอด...เตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย
คลินิกแม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมทัวร์ห้องคลอด โดย นพ.เจตนา วัฒนาธิตฐาน และ
นพ.เสถียรพงศ์ จารุสินธนา สูติแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เปิดโอกาสและสร้างความมั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศ
ภายในห้องคลอดได้คลายความกังวลก่อนถึงกำหนดคลอด และได้ความรู้เพิ่มเติม ในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์
และลูกน้อย ทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย

 
 
...............................................................................................................................................................แสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุในปี 2560
คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล
ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานมอบโล่และสร้อยทองคำ
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ที่เกษียณอายุในปี 2560 เพื่อแสดงความขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อโรงพยาบาล
ด้วยความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา พร้อมเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ “หัวเฉียวเฮฮา..กีฬา
กีฬา เป็นยาวิเศษ”

 
...............................................................................................................................................................

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการให้บริการ
นพ.กฤชวัชร ลาภเจริญวงศา ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมในการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการให้บริการ ศูนย์ไตเทียม รพ.หัวเฉียว
เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมที่เข้ารับการรักษา
...............................................................................................................................................................
ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน