ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว

บรรยายธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจ
พระพรพล  ปสนฺโน (ขวา)  เลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก บรรยายธรรม เรื่อง “พลังจิต คิดบวก”
ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ดำรงชีวิต โดยมี พระเทพปฏิภาณกวี (ซ้าย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวร และคุณสุธี เกตุศิริ (ที่ 2 จากซ้าย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี

รพ. หัวเฉียว ร่วมใจทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
พญ.เบญจมาศ วณีสอน ผู้อำนวยการด้ายการแพทย์ฯ และคุณประภัสสร รุจิรากรสกุล ผู้อำนวยการด้านบริหาร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล หัวเฉียว ร่วมใจทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิษุสงฆ์ พร้อมด้วยสามเณร
จำนวน 40 รูป  ที่ได้เดินธุดงค์บิณฑบาต จากวัดโนนเมือง อำเภอสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาในโครงการบรรพชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อฝึกขัดเกลานิสัยตาม
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
สร้างเสริมศักยภาพทารกตั้งแต่ในครรภ์

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ Mead Johnson จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์”
โดยพญ.เนตรนิภา พรหมนารท และ พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ และ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์  ทันตแพทย์
โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นวิทยากร เพื่อให้คุณแม่ดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะให้กำเนิด
ลูกน้อยที่แข็งแรง สร้างเสริมศักยภาพทารกตั้งแต่ในครรภ์ โดยมีคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณพ่อ เข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง
เพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์
พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมถ่ายภาพ
กับ นพ.พูลเกียรติ  สุชนวณิช (ซ้าย) อาจารย์ประจำวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง “Common Skin Disease”
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ แพทย์  พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับโรคผิวหนังทั่วไป ตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลหัวเฉียว

ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน