ภาพข่าวกิจกรรม

บรรยายธรรมเรื่อง “เห็นทุกข์ สุขธรรม” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว

บรรยายธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจ
พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี เลขานุการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดสังข์กระจายวรวิหาร (ขวา)
บรรยายธรรมเรื่อง “เห็นทุกข์ สุขธรรม” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ
ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต  โดยมี พระเทพปฏิภาณกวี (ซ้าย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาส-
วรวิหาร และ คุณสุธี เกตุศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี
...............................................................................................................................................................

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ “จันทน์แทนรัก  ร่วมใจภักดิ์  ถวายพ่อหลวง”

โครงการ “จันทน์แทนรัก  ร่วมใจภักดิ์  ถวายพ่อหลวง”
โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ “จันทน์แทนรัก  ร่วมใจภักดิ์  ถวายพ่อหลวง”  โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวเฉียว  และประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัยพร้อมน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สำหรับใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมี คุณเสาวลักษณ์  จรัสจรุงเกียรติ เป็นครูฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

...............................................................................................................................................................เพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์
พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ รพ.หัวเฉียว ร่วมถ่ายภาพกับ ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง “ Primary care ”เพื่อให้
ความรู้และความเข้าใจแก่ แพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการ
ปฐมภูมิ
...............................................................................................................................................................

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น และแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560

การฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น และแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงสวนมะลิ รวมทั้งได้มีการฝึกซ้อม
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยการสาธิต จำลองเหตุการณ์ดับเพลิงจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความชำนาญเกี่ยวกับการ
จัดการดับเพลิง พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ

...............................................................................................................................................................

 


ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน