สิทธิเบิกจ่ายตรงสำหรับสิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลหัวเฉียว การใช้สิทธิโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน

สถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)  (สิทธิข้าราชการ)


การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสำหรับสิทธิข้าราชการ เดิมข้าราชการจะใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนได้ในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเท่านั้น  โดยชำระเงินเองทั้งหมดและเบิกคืนได้บางส่วนเท่านั้น


ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 กรมบัญชีกลางและสถานพยาบาลเอกชน ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยร่วม (DRGs)
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิเบิกราชการตามกฎหมาย อาทิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว
นอกเหนือจากสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ สำหรับหลักเกณฑ์นั้นได้กำหนดเกี่ยวกับโรคที่จะเบิกจ่ายได้ต้องเป็นโรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery)
โดยมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (Copayment) ไม่สามารถเบิกได้ ประกอบด้วย ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ส่วนเกิน
อัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
, ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee) และค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ซึ่งทางโรงพยาบาลจะแจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนเข้ารับการรักษา

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นหนึ่งในจำนวนโรงพยาบาลเอกชน ที่ผ่านการคัดเลือกของกรมบัญชีกลาง ให้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน

สำหรับรายการโรค/หัตถการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ การผ่าตัดถุงน้ำดีและท่อน้ำดี การผ่าตัดไส้เลื่อน
การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก  การผ่าตัดฝีข้างทวารหนัก  การผ่าตัดเส้นเลือดขอด   การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ  การคลอด  การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและรังไข่
การผ่าตัดนิ่วไต การผ่าตัดต่อมลูกหมาก การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดโรคทางจอประสาทตา การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ
การผ่าตัดลิ้นหัวใจ ฯลฯ
โรงพยาบาลหัวเฉียว มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ที่พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยสิทธิเบิกราชการ
โดยโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยสิทธิเบิกราชการและประสานงานกับกรมบัญชีกลาง
สำหรับค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (Copayment) ได้แก่
        1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ส่วนเกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
        2. ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee)
        3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ซึ่งทางโรงพยาบาลจะแจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนเข้ารับการรักษา

กรมบัญชีกลางกำหนดให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ได้ตกลงไว้ โดยราคาดังกล่าวได้ผ่านการต่อรองจากกรมบัญชีกลางแล้ว

        รายละเอียดโรค/หัตถการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
        โครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRG
        ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง


รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 02-223-1351   ต่อ  3126