อัตราค่าห้อง - ค่าบริการพื้นฐาน - ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
ตรวจสอบราคาและชมห้องพักต่างๆ
ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้อย่างหลากหลาย
เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก  (เริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2558)หมายเหตุ :

1.  ลำดับที่  1, 2, 6  รายการค่าห้องรวมค่าอาหารแล้ว
2.  ลำดับที่  3, 4  รายการค่าห้องไม่รวมค่าอาหาร  (คิดค่าอาหารตามแพทย์สั่ง)
3.  ค่าบริการที่แสดงดังกล่าวไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์  ค่าวิชาชีพแพทย์  ค่าหัตถการ  ค่าอุปกรณ์  และอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
4.  กรณีที่ผู้ป่วยพักอยู่ห้องปรับอากาศ รวม 4 หรือห้องพิเศษเดี่ยว  มีความต้องการเตียงนอนญาติเพิ่มทางโรงพยาบาลจะคิดอัตรา

     ค่าบริการเตียงนอนญาติเพิ่มในอัตรา 100  และ 200 บาท/ วัน ตามลำดับ
5.  กรณีที่ผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวไม่เกิน  6  ชั่วโมง  แล้วแจ้งความประสงค์ขอกลับบ้าน  ทางโรงพยาบาลจะให้ส่วนลดอัตราค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล        

     ค่าบริการพื้นฐาน ในอัตรา  30%  ของอัตราค่าบริการหากเข้าพักรักษาตัวเกิน  6  ชั่วโมง  โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา  1 วัน

6.  กรณีที่ผู้ป่วยเข้าพักในห้องรอคลอดไม่เกิน  6  ชั่วโมง  ทางโรงพยาบาลจะให้ส่วนลดอัตราค่าห้อง  ค่าบริการพยาบาล  ค่าบริการพื้นฐาน
     ในอัตรา  30%  ของอัตรา ค่าบริการหากเข้าพักรักษาตัวเกิน  6  ชั่วโมง  โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา  1  วัน

7.  * หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมค่าอาหาร  เนื่องจากผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อาหารเฉพาะโรคตามแพทย์สั่ง  โรงพยาบาลคิดค่าอาหารเริ่มต้นที่
     300 บาท/ วัน  (ปริมาณตามแพทย์สั่ง)
8.  ** หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมค่านมและค่าอาหาร


เริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2558
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่แผนกการเงิน ชั้น 2 โทร. 3251, 3267
(โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  ห้องพิเศษเดี่ยว VIP.

ห้องพิเศษเดี่ยว VIP.


  ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 20, 21


 
  ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 19


 
  ห้องพิเศษเดี่ยว (สูติ-นรีเวช) ชั้น 17  ห้องรวม 4 ปรับอากาศ (สูติ-นรีเวช) ชั้น 17  ห้องพิเศษเดี่ยว (เด็ก) ชั้น 17
  ห้องรวม 4 ปรับอากาศ (เด็ก) ชั้น 17


  ขึ้นด้านบน