สิทธิผู้ป่วย

เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและ
ความเข้าใจซึงกันและกัน  แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา   คณะกรรมการควบคุม
โรคศิลปะ  จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วยไว้ดังต่อไปนี้


1.  ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

2.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างด้าน
     ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิทางการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย

3.  ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพ
     ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน  เว้นแต่เป็น
     การช่วยเหลือรีบด่วนหรือจำเป็น

4.  ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันที่
     ตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่

5.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่ได้รับทราบ ชื่อ – สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน

6.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิในการขอเปลี่ยน
     ตัวผู้ให้บริการและสถานพยาบาล

7.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับ
     ความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

8.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลอง ในการทำ
     วิจัยของผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสุขภาพ

9.  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตน ที่ปรากฏอยู่ในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ  ทั้งนี้
     ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น

10. บิดา – มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกาย
     หรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนองได้

 

 

 

 

 


ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน