สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม

ลูกจ้างเมื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ใน 7 กรณี คือ
1.  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน
2.  กรณีคลอดบุตร
3.  กรณีทุพพลภาพ
4.  กรณีตาย
5.  กรณีสงเคราะห์บุตร
6.  กรณีชราภาพ
7.  กรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง ?


1. กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน
จะได้รับบริการทางการแพทย์ เงินทดแทนการขาดรายได้ ค่าบริการทางการแพทย์กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และการใส่ฟันเทียม บางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิก  โดยกรณีทันตกรรมสามารถเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
ผู้ประกันตนจะใช้สิทธิเบิกตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้
-  รับบริการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิกในวงเงินไม่เกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี
-  1 – 5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,200 บาท
-  มากกว่า 5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,400 บาท
กรณีขูดหินปูน , ถอนฟัน , อุดฟัน จำนวน 250 บาท ต่อครั้ง และไม่เกิน 500 บาท ต่อปี
หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม

-  แบบคำข้อรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2 - 16 ) พร้อมใบรับรองแพทย์
-  ใบเสร็จรับเงิน
-  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อ
   และเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)
   
ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์บำบัดโรค การบำบัดโรคทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่องท้องด้วย
น้ำยาแบบถาวรและการปลูกถ่ายไต การปลูกถ่ายไขกระดูก การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

2. กรณีคลอดบุตร

จะได้เงินค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์ การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร โดยกรณีคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ผู้ประกันตนหรือภรรยาผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลและชำระค่าใช้จ่ายไปก่อนและนำ
หลักฐานไปเบิกเงินคืนจำนวน 12,000 บาท ที่สำนักประกันสังคมฯ ของพื้นที่ที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ

โดยหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกประโยชน์ทดแทนประกอบด้วย
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม ( สปส.2 - 01 ) 
- สำเนาสูติบัตรของบุตร ( กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาของคู่แฝดด้วย )
- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีภรรยาของผู้ประกันตนคลอดบุตร)
  หากไม่มีทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองผู้ประกันตนที่ไม่มีทะเบียนสมรส
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. กรณีทุพพลภาพ
จะได้เงินค่าบริการทางการแพทย์และเงินทดแทนการขาดรายได้ และค่าอวัยวะเทียม  ค่าฟื้นสมรรถภาพ  ค่าทำศพ
และเงินสงเคราะห์กรณีตาย

4. กรณีตายจะได้รับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีตาย

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายที่อายุไม่เกิน 6 ปี คราวละ ไม่เกิน 2 คน โดยเหมาจ่าย
เดือน ละ 350 บาท ต่อบุตร 1 คน

6. กรณีชราภาพ

จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ หรือเงินบำนาญชราภาพขึ้นอยู่กับระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน

7. กรณีว่างงาน
หากถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนครั้งละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
หากลาออกจากงาน จะได้รับเงินทดแทนปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง

ท่านสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2223-1351 ต่อ 1053 และ 1054 ในเวลาทำการ


  ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน