ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Diabetes, Thyroid and Endocrine Center

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โดยทีมแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และในสาขาที่เกี่ยวเนื่องได้แก่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต เป็นต้น พร้อมพยาบาลและสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง ได้แก่

 1. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
 2. จักษุแพทย์
 3. พยาบาลผู้เชี่ยวชาญผู้ป่วยเบาหวาน
 4. นักกำหนดอาหาร
 5. นักกายภาพบำบัด
เพื่อให้บริการรักษาโรคที่ครอบคลุมจากโรคแทรกซ้อน เช่น เบาหวานขึ้นตา โรคไต โรคหัวใจ การเป็นแผลเรื้อรังจนอาจถูกตัดเท้า เป็นต้น

เครื่องตรวจตาชนิดไม่ต้องขยายม่านตา

เครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพ
ของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (CAVI)

อบรมความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี


บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานมีเกณฑ์ดังนี้
 1. ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป (มีพ่อแม่ พี่หรือน้องสายตรงเป็นโรคเบาหวาน)
 2. ผู้ที่อ้วน หมายถึง ผู้ที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ≥ 25 kg/m2 และหรือมีรอบเอว ≥ 90 ซม.ในผู้ชาย หรือ เท่ากับหรือมากกว่า 80 ซม.ในผู้หญิง
 3. เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือกินยาควบคุมความดันโลหิตอยู่
 4. มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ : TG > 250 mg/dl และหรือ HDL < 35 mg/dl
 5. มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่น้ำหนักตัวแรกเกิดเกิน 4 กิโลกรัม (GDM)
 6. เคยได้รับการตรวจพบว่าเป็นเบาหวานแฝง impaired glucose tolerance (IGT) หรือ impaired fasting glucose (IFG)
 7. มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)
เบาหวาน ! ภัยร้าย.. ที่แฝงตัวมากับโรคแทรกซ้อน อาจส่งผลให้ตาบอด ถูกตัดเท้า หรือไตวาย

การตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามคำแนะนำของแพทย์จะเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากการตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้น แพทย์จะสามารถให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ท่านได้มีโอกาสป้องกันไม่ให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้นได้ หรือวางแผนการรักษาทำให้หลีกเลี่ยงอาการ ของโรคเบาหวานที่อาจลุกลามเป็นโรคต่อเนื่องอื่นๆ เช่น ไตวาย เบาหวานขึ้นจอประสาทตาจนถึงขั้นตาบอด หรือต้องสูญเสียอวัยวะ เช่น ถูกตัดเท้า เป็นต้น ทั้งนี้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความรวดเร็วในการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหัวเฉียวได้นำเข้าเครื่องตรวจตาชนิดไม่ต้องขยายม่านตา และเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (CAVI)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  สาระสุขภาพ : โรคมะเร็งไทรอยด์

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
Diabetes, Thyroid and Endocrine Center

ชั้น 4 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3403


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด