ศูนย์แม่และเด็ก
Mother&Child Center

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้จัดตั้ง ศูนย์แม่และเด็ก ให้บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษา ให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับคุณพ่อ – คุณแม่ ก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ พร้อมให้การดูแลลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

บุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ประกอบด้วยทีมแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแผนการ ดูแลรักษากับคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิด วางแผนการดูแลรักษาคุณแม่ และลูกน้อยให้ปลอดภัย ดังนี้

 1. ทีมแพทย์
  • สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสูติแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (maternal-fetal medicine specialist)
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (neonatologist)
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่ร่วมดูแล เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อและกระดูกในเด็ก แพทย์ผู้เชียวชาญด้านโรคระบบประสาทและสมอง
 2. ทีมพยาบาล ประกอบด้วย พยาบาลที่ได้รับการอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ การดูแลระหว่างการรอคลอด ขณะคลอดทั้งคลอดธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลทารกแรกเกิด
  • พยาบาลที่ได้รับการอบรมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การบริการ
 1. ให้การดูแลคู่สมรส เพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ และปลอดภัย โดยสูติแพทย์ผู้เชียวชาญ
  • ค้นหาปัจจัยเสี่ยงก่อนการตั้งครรภ์
  • ตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยสูติแพทย์เฉพาะทางสาขามารดาและทารกในครรภ์
  • สำหรับมารดาที่มีความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จะมีการดูแลร่วมกันระหว่างสูติแพทย์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด
 2. การดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ โรงพยาบาลหัวเฉียว มีความพร้อม ทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย โดยให้บริการทารกที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
  • ทารกคลอดก่อนกำหนด
  • ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ(น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม
  • ทารกแฝด
  • ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบมีอาการผิดปกติทุกระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท เป็นต้น

เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (High Frequency Qscillator Ventilation : HFQV)

เครื่องให้ความอบอุ่นทารก ที่สามารถชั่งน้ำหนักโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายทารก

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับมารดาและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดูแลทารกแรกเกิดโดยปกติทั่วไป เช่น เครื่องช่วยหายใจ ตู้อบสำหรับ ทารกแรกเกิด เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ ยังพร้อมด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับการดูแลทารก อาการวิกฤติโดยเฉพาะ เช่น

 • เทคโนโลยีในการตรวจวัดผลเลือดสำหรับทารก ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัย เลือดของทารกโดยใช้เลือดเพียงเล็กน้อยและสามารถรับทราบผลได้เร็ว
 • เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (High Frequency Oscillator Ventilation : HFOV) ใช้สำหรับทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจเพื่อให้การแลกเปลี่ยนก๊าซในทางเดินหายใจดีขึ้น
การบริการดูแลคุณผู้หญิงทุกช่วงวัย
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Liquid Prep ตรวจหาเชื้อ HPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง colposcope
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
 • ให้คำปรึกษาและรักษาวัยทอง
 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว เนื้องอกมดลูก
 • โรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัด และการผ่าตัดส่องกล้อง
 • ให้คำปรึกษาและรักษาภาวะมีบุตรยาก
การบริการดูแลรักษาสำหรับเด็กแรกเกิด – 15 ปี โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด พร้อมศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด (Newborn Referral Center)
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
 • กุมารศัลยศาสตร์
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง
บริการอื่นๆ ในการป้องกันและตรวจสุขภาพ เช่น
 1. การตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพเข้าโรงเรียน การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนในต่างประเทศ
 2. การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ทั้งวัคซีนหลัก วัคซีนเสริม และวัคซีนสำหรับการเดินทาง
นอกจากการดูแลรักษาเอาใจใส่ผู้ป่วยเด็ก ให้เด็กมีสุขภาพดีแล้วนั้น คลินิกเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือและดูแล ผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉิน โดยมีกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง  สาระสุขภาพ : โรคมะเร็งรังไข่   สาระสุขภาพ : นอนกรนในเด็ก..เสี่ยงต่อการหยุดหายใจ   โปรแกรมคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย   แพ็คเกจวัคซีนปกป้องลูกน้อย   วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์   วัคซีนป้องกันโรค IPD สำหรับเด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
ศูนย์แม่และเด็ก
Mother&Child Center

ชั้น 2 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3230, 3232


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด