กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ"หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว"

จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

โครงการ"ธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว"

โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟังเทศน์ ฟังธรรมเป็นเสมือนกับการให้ยาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทางด้านจิตใจ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต ชี้แนวทางในการสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง..

โครงการ"จิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วย"

โครงการจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้ป่วย โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดรับจิตอาสา ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตใจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและโรงพยาบาล เช่น การแสดงดนตรี การช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุ เป็นต้น..

โครงการ"ธรรมรักษา รักษาใจยามเจ็บป่วย"

เมื่อกายป่วย ใจจะป่วยด้วยเสมอ ดังนั้นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงครอบครัวจะเกิดความกังวล ความกลัวอันนำซึ่งความเครียด เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางจิตใจ และไปซ้ำเติมการเจ็บป่วยของร่างกาย

โครงการธรรมรักษาฯ จึงเป็นโครงการที่ต้องการให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้มีกำลังใจและพร้อมรับกับ ความเปลี่ยนแปลงที่จะขึ้นในชีวิตได้อย่างสงบสุข..

งานสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย และไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลใดๆ หรือสิทธิ์ที่มีไม่ครอบคลุมต่อการรักษาพยาบาล..

โครงการ "อบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน"

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด