เนื่องจากมีผู้รับบริการเขียนชมเชยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ โดยผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดียิ้มแย้มแจ่มใส ด้วยเหตุนี้จึงขอเผยแพร่คุณความดี ชมเชยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นการเติมกำลังใจในการปฏิบัติงาน

เรื่องประทับใจประจำ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1 : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 คุณพัฒนา วันฟั่น ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม เข้ารับบริการที่คลินิกประกันสังคม เกิดความประทับใจการบริการของเจ้าหน้าที่ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และอธิบายรายละเอียดได้เป็นอย่างดี จึงแสดงความชื่นชมผ่านใบแสดงความคิดเห็นต่อการบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาลฯ

 • คุณสุปราณี บารมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คลินิกประกันสังคม
 • คุณชุติมา รุ่งลักษมีศรี เจ้าหน้าที่การตลาด แผนกการตลาด

คุณสุปราณี บารมี
จนท.สาธารณสุข คลินิกประกันสังคม

คุณชุติมา รุ่งลักษมีศรี
จนท.การตลาด แผนกการตลาด

เรื่องที่ 2: เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 คุณพจณา คำแก้ว ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม เข้ารับบริการที่คลินิกประกันสังคม ผู้ป่วยเกิดความประทับใจแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยทุกคน ถึงแม้จะมีผู้ป่วยจำนวนมาก จึงแสดงความชื่นชมบุคลากรลงใน Facebook ของโรงพยาบาลฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 • นายแพทย์สุรเดช คุณาวนุวัฒน์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • คุณสุพรรณี นนท์ศิริ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย คลินิกประกันสังคม

คุณสุพรรณี นนท์ศิริ
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย คลินิกประกันสังคม

เรื่องที่ 3 : เมื่อวันที่ 15 – 17 มกราคม 2564 น.ส.ทศพร รัศมีวงศ์พร ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม เข้าพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยชั้น 18ES หลังเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยเกิดความประทับใจ แพทย์ พยาบาล ที่ให้การดูแลรักษาอย่างเต็มความสามารถ มีน้ำใจไมตรี ทำให้รู้สึกมั่นใจและพึงพอใจเป็นอย่างมากระหว่างที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ จึงได้เขียนข้อความชื่นชมบุคลากรลงในใบแสดงความคิดเห็นต่อการบริการผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 • นายแพทย์เกรียงชัย เริ่มมนตรี ศัลยแพทย์
 • พยาบาล และเจ้าหน้าที่แผนกหอผู้ป่วยชั้น 18ES ทุกท่าน

นายแพทย์เกรียงชัย เริ่มมนตรี
ศัลยแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรม

เรื่องที่ 4 : เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 น.ส.ดารัตน์ พูลสวัสดิ์ ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม เข้ารับบริการที่ศูนย์ฉุกเฉิน เกิดความประทับใจ นายแพทย์จิรกิตต์ กิตติภัสสร ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ศูนย์ฉุกเฉิน ฝ่ายการแพทย์ ที่ให้การตรวจรักษาเป็นอย่างดี จึงได้โทรศัพท์เข้ามาชื่นชมบุคลากรของโรงพยาบาลฯ


เรื่องที่ 5 : เนื่องด้วย คุณพรสินีรัฐ อุดมศิลป ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ได้เข้ารับบริการที่คลินิกประกันสังคม จากประสบการณ์ของผู้ป่วยมีความประทับใจการให้บริการของ นางศิริกานต์ จรรยาลักษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลประจำการ คลินิกประกันสังคม ฝ่ายการพยาบาล ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยทุกรายด้วยความใจเย็น ยิ้มแย้ม เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้านบริการจึงได้โทรศัพท์เข้ามาชื่นชมบุคลากรของโรงพยาบาลฯ

 • นายแพทย์เกรียงชัย เริ่มมนตรี ศัลยแพทย์
 • พยาบาล และเจ้าหน้าที่แผนกหอผู้ป่วยชั้น 18ES ทุกท่าน

คุณศิริกานต์ จรรยาลักษณ์
พยาบาลประจำการ คลินิกประกันสังคม

เรื่องที่ 6 : เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คุณฐานิยา แซ่เฮง ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม เข้ารับบริการที่ศูนย์รังสีวิทยา เกิดความประทับใจรังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการและดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี จึงได้เขียนข้อความชื่นชมบุคลากรลงในใบแสดงความคิดเห็นต่อการบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาลฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 • แพทย์หญิงอภิญญา บูรณะโอสถ รังสีแพทย์
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์รังสีวิทยาทุกท่าน

แพทย์หญิงอภิญญา บูรณะโอสถ
รังสีแพทย์ ศูนย์รังสี

เรื่องที่ 7 : เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คุณรัตนา ศัลมีสุขกุล ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม เข้ารับบริการที่คลินิกประกันสังคม เกิดความประทับใจการบริการของพยาบาล และผู้ช่วยแพทย์ที่พูดจาดี คอยดูแล ให้กำลังใจผู้ป่วยในขณะทำหัตถการทำให้ผู้ป่วยคลายความกังวล จึงได้ชื่นชมบุคลากรผ่านเจ้าหน้าที่รับข้อเสนอแนะ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 • คุณศศิภา จี๋คีรี พยาบาลประจำการ คลินิกประกันสังคม
 • คุณกนกวรรณ วัฒนาวรกุลชัย ผู้ช่วยแพทย์ คลินิกประกันสังคม

คุณศศิภา จี๋คีรี
พยาบาลประจำการ คลินิกประกันสังคม

คุณกนกวรรณ วัฒนาวรกุลชัย
ผู้ช่วยแพทย์ คลินิกประกันสังคม

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   เสียงตอบรับจากผู้รับบริการ   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด